Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Zakres proponowanych usług w ramach czynności zwykłego zarządu:

 

I.   Obsługa administracyjna.

II.  Obsługa techniczna.

III. Obsługa Księgowa.

 

Obsługa administracyjna:

 1. Protokolarne przejęcie nieruchomości,
 2. Rejestracja nowych Wspólnot w GUS i Urzędzie Skarbowym,
 3. Podpisanie umów (lub zmiana ich danych) z dostawcami mediów tj:
  • energia elektryczna,
  • energia cieplna,
  • gaz,
  • zimna i ciepła woda oraz odprowadzenia ścieków,
  • usuwanie nieczystości stałych,
  • bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej,
  • innych, związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej.
 4. Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej,
 5. Stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał oraz opracowanie planu zarządzania nieruchomością,
 6. Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,
 7. Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty,
 8. Przygotowanie projektów uchwał,
 9. Opracowanie planu gospodarczo-finansowego,
 10. Prowadzenie teczek wspólnoty mieszkaniowej wraz z dokumentacją z zebrań członków Wspólnoty,
 11. Prowadzenie w imieniu Wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami Wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb, niezastrzeżonej do kompetencji Zarządu Wspólnoty,
 12. Sporządzanie protokołów szkód i utrzymanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi,
 13. Okresowe dokonywanie odczytu  liczników wody zimnej i ciepłej 2 x w roku, ciepłomierzy 1x w roku oraz innych liczników zainstalowanych w lokalach - będących sublicznikami liczników zainstalowanych w budynku, na które Wspólnota zawarła umowy z dostawcami mediów,
 14. Wydawanie poświadczeń w zakresie zobowiązań finansowych związanych z własnością lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 15. Reprezentowanie Wspólnoty w sprawach jej dotyczących przed odpowiednimi władzami
  i instytucjami (zlecone przez Zarząd),
 16. Zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
 17. W celu podwyższenia standardu zarządzania nieruchomościami firma „ADM-EL” NIERUCHOMOŚCI S.C. uruchomiła usługę on-line umożliwiającą mieszkańcom w systemie całodobowym sprawdzenie przez Internet swojego konta księgowego (wpłaty, naliczenia, salda, ogłoszenia, forum).

 

 Obsługa techniczna:

 1. Zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie wykonawców do prowadzenia bieżącej konserwacji i pogotowia z zakresu niezbędnych branż, negocjowanie cen i warunków zawieranych umów, merytoryczna kontrola faktur wystawionych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów oraz zmienianie
  i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 2. Nadzór nad pracą firm wykonujących bieżącą konserwację a także remonty i modernizacje oraz uczestnictwo w komisjach przy odbiorach końcowych (bez kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego),
 3. Nadzorowanie i zlecanie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 5. Nadzorowanie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenu należącego do nieruchomości,
 6. Zbieranie ofert i negocjowanie warunków o dostawy, roboty bądź usługi związane
  z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w ww. zakresie,
 7. Zabezpieczanie awarii na nieruchomości wspólnej i usuwania ich skutków,
 8. Zapewnienie usunięcia usterek zaistniałych w trakcie eksploatacji budynków.

 

 Obsługa Księgowa:

 1. Prowadzenie dla nieruchomości pełnej księgowości finansowej opartej na specjalistycznym programie komputerowym - zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy oraz składanie ze swej działalności rocznych sprawozdań,
 2. Przedsądowa windykacja należności, dotyczących nieruchomości oraz kontrola terminowości wpłat, a także wystosowywanie do zalegających z opłatami właścicieli stosownej korespondencji upominawczej,
 3. Naliczanie opłat za świadczenia wraz z ich rozliczaniem, z wyjątkiem świadczeń, na które są zawarte indywidualne umowy z dostawcami,
 4. Ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków, innych opłat publiczno-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej,
 5. Wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 6. Przygotowanie dokumentacji oraz załatwienie spraw związanych z otwarciem i obsługą rachunku bankowego Wspólnoty,
 7. Sporządzanie bilansu rocznego wraz z deklaracją do Urzędu Skarbowego,
 8. Bieżąca kontrola finansów Wspólnoty i przedstawienie informacji w tym zakresie Zarządowi Wspólnoty.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Kontakt

ADM-EL NIERUCHOMOŚCI S.C.
31-923 Kraków
os. Centrum A bl.5
© 2023 ADM-EL Nieruchomości. Wszystkie prawa zastrzeżone.